Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemones „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis:

„Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“

LEADER-19.2-SAVA-6.1..

 

Remiamos veiklos:

 • jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų organizavimas, naujoviškų, netradicinių užimtumo galimybių sudarymas;
 • sporto veiklos aktyvinimas, klubų kūrimas;
 • neformalaus švietimo veiklų organizavimas;
 • jaunimo erdvių kūrimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kretingos rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos respublikos Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų arba biudžetinių įstaigų įstatymą:

 • Kretingos rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kito nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 • Kretingos rajone registruotos viešosios įstaigos;
 • Kretingos rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 23 427,40 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai, 40 centų) su PVM;

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti     11 713,70 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai trylika eurų, 70 centų) su PVM;

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

„Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“

LEADER-19.2-SAVA-6.2.

 

 

Remiamos veiklos:  

 • investicijos į žmogiškuosius išteklius;
 • investicijos į kaimo gyventojų kultūrinį gyvenimą;
 • investicijos į sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio veiklų vykdymą;
 • investicijos į kaimo gyventojų įtraukimą į bendruomeninę veiklą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kretingos rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos respublikos Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų arba biudžetinių įstaigų įstatymą:

 • Kretingos rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 • Kretingos rajone registruotos viešosios įstaigos;
 • Kretingos rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 19 524,00 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt keturi eurai) su PVM

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        9 762,00 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai) su PVM;

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 42 951,40 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 40 centų) su PVM iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.kretingosvvg.ltwww.nma.lt,  taip pat Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos būstinėje adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. vasario 20 d. 8.00 val. iki 2017 m. kovo 6 d. 14.30 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos būstinėje adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.30 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos būstinėje adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga ir telefonu +370 612 26066.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas veiklos sričiai "Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui"

Pirminės vietos projekto paraiškos forma (Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui)

Galutinės vietos projekto paraiškos forma (Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas veiklos sričiai "Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą"

Pirminės vietos projekto paraiškos forma (Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą)

Galutinės vietos projekto paraiškos forma (Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą)

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Vienos įmonės deklaracijos forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės